Het privacy- en cookiestatement van INDICIA

Het privacy- en cookiestatement van INDICIA is te downloaden als PDF. U kunt het document lezen met een programma als Acrobate Reader. Indien u dit nog niet heeft, kunt u dit hier downloaden.

Privacy – en cookiestatement

Privacy – en cookiestatement

Indicia Nederland B.V. (hierna te noemen: Indicia) wil je bedanken voor jouw bezoek aan onze site en voor jouw interesse in ons bedrijf, onze dienstverlening of onze vacatures. Wij vinden het belangrijk om jouw persoonsgegevens tijdens jouw bezoek aan onze site en tijdens het mogelijk daaruit voortvloeiende verwerkingsproces te beschermen.

Hieronder leggen wij uit welke informatie wij verzamelen wanneer je van onze site gebruik maakt en hoe deze informatie wordt verwerkt.

Wie we zijn

Indicia, ontwikkelt via haar werkmaatschappijen Content Leaders, Digital Storytellers, E-business, Interactiv en Total Performance, een breed scala aan online toepassingen, waaronder apps, websites, portals en HR-software. Indicia is gevestigd aan de Spoorlaan 348, 5038 CC te Tilburg, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18044891.

Privacy Algemeen

Indicia zal jouw persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de relevante privacywetgeving (Telecommunicatiewet en de Wet bescherming persoonsgegevens/ AVG). Jouw persoonsgegevens worden alleen gebruikt zoals beschreven in deze voorwaarden. Voor het overige zullen wij jouw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. Door het gebruik van de site verklaar je deze privacy voorwaarden te hebben gelezen en ga je ermee akkoord daaraan gebonden te zijn.

Welke (persoons)gegevens verzamelen wij?

Bezoekers van onze site

Over het algemeen kan onze site bezocht worden zonder dat jouw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven. Evenals veel andere sites verzamelt deze website wel automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de site. Indicia verzamelt gegevens omtrent de gebruikers van de site, zoals duur van het bezoek, domein, browser type, de door jou bezochte pagina’s en jouw IP-adres. Deze technische informatie wordt gebruikt voor het beheer van de site en om de site en het gebruik ervan te verbeteren.
Met deze gegevens kunnen wij jou niet identificeren. Jouw IP-adres zal enkel herleidbaar zijn tot de naam van jouw acces provider of jouw bedrijfsnetwerk.

Daarnaast verzamelt Indicia slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door de bezoekers ter beschikking is gesteld. Deze informatie kan onder andere bestaan uit jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer en de naam van de organisatie waarvoor je werkzaam bent. Indicia gebruikt de vrijwillig door jou, via de site of nadien in een opvolgend contact, verstrekte persoonsgegevens om met jou te kunnen communiceren over de uitvoering van onze dienstverlening en overige activiteiten en jou te kunnen benaderen voor commerciële doeleinden, nieuwsbrieven en specifieke Indicia publicaties en evenementen, e.e.a. uitsluitend indien je je daarvoor hebt aangemeld (opt-in). In dat geval kunnen wij de informatie die je op de website of nadien in een mailwisseling hebt achtergelaten gebruiken om persoonlijke profielen te creëren teneinde onze reacties op verzoeken aan te passen aan jouw wensen. Je kunt ons altijd verzoeken om te stoppen met de verzending van dergelijke informatie.

Persoonsgegevens van zakelijke relaties

(contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden)

Indicia verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden. We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties: namen, contactgegevens en functies van contactpersonen.

Indicia kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven aan derden indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening van Indicia ten behoeve van de zakenrelatie. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan overige werkmaatschappijen van Indicia, aan sollicitanten/ kandidaten, zakenpartners, aanbestedende partijen en onderaannemers (bv gegevensverwerkers) die namens Indicia diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Indicia hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis. Persoonsgegevens kunnen niet worden doorgegeven buiten Nederland. Indicia heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

De bewaartermijnen die Indicia hanteert, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen. De gegevens worden in ieder geval bewaard tot uiterlijk 2 jaar na de beëindiging van de klantrelatie

Persoonsgegevens van kandidaten/ sollicitanten

De verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot een sollicitatie-/ selectieprocedure zijn gebaseerd op de gerechtvaardigde belangen van Indicia en de sollicitant. Wanneer je een sollicitatie instuurt, geef je expliciet toestemming voor de verwerking van jouw gegevens in het kader van het werving- en selectieproces, welke toestemming te allen tijde kan worden ingetrokken.

Persoonsgegevens die via het sollicitatieformulier op de site worden verstuurd, gebruikt Indicia alleen voor het doel waarmee je het hebt ingestuurd: solliciteren op een vacature bij Indicia. Je bent vanzelfsprekend zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt.

In het kader van een sollicitatie-/ selectieprocedure vragen we je om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij sollicitatie via de website:
  • Je voor- en achternaam, e-mail adres en telefoonnummer.
  • Jouw curriculum vitae (CV) en motivering.
Tijdens de eventueel daaropvolgende sollicitatieprocedure:
  • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die je hebt gevolgd of gedaan.
  • Gegevens over beschikbaarheid en verlof.
  • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften.
  • Pasfoto op vrijwillige basis
Op het moment dat je bij Indicia kunt gaan werken/werkt/hebt gewerkt:
  • Nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, eventuele werkvergunning.
  • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.
  • Daarnaast verwerken wij soms gegevens in het kader van een pre-employment screening.

Indicia legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daartoe toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Indicia kan de persoonsgegevens van een kandidaat/ sollicitant doorgeven aan onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensverwerkers) die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers en overheidsinstanties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de al eerder genoemde doelen.

Jouw persoonsgegevens kunnen niet worden doorgegeven buiten Nederland. En vanzelfsprekend zorgt Indicia ervoor dat jouw persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen.

Door het versturen van het sollicitatieformulier op onze website geeft je ons toestemming om in het geval dat je niet wordt aangenomen jouw persoonlijke gegevens tot één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure te bewaren, vanwege mogelijke toekomstige vacatures.

Indien je voor Indicia hebt gewerkt dan blijven jouw bemiddelings- en werkgegevens (CV, werkervaring, opleiding, testresultaten, overzichten van vakantiedagen, getuigschriften, administratieve verzuimgegevens, verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken e.d.) in een afgeschermde omgeving beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact. Daarna zullen deze vernietigd worden.

Cookies

Teneinde te kunnen verzekeren dat onze site goed kan worden bestuurd en teneinde verbeterde navigatie te kunnen faciliteren, is het mogelijk dat Indicia gebruik maakt van cookies (dit zijn kleine tekstbestanden die zijn opgeslagen in de browser van de gebruiker), zodat geaggregeerde gegevens kunnen worden verzameld.
Het is mogelijk dat we deze instrumenten gebruiken om informatie op onze systemen te achterhalen en om bepaalde categorieën van gebruikers te identificeren aan de hand van items zoals IP-adres, domein, browser type en bezochte pagina’s. Deze informatie wordt meegedeeld aan onze webmasters die deze informatie gebruiken om het aantal bezoekers op de verschillende delen van de website te analyseren en om te garanderen dat onze website functioneert als een bruikbare en effectieve bron van informatie

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Je kunt de cookies uitzetten via de browser. Vanwege de diversiteit in browsers, verwijzen we je graag naar de informatiepagina van jouw browser of de gebruikershandleiding van jouw telefoon of tablet voor het instellen van jouw cookie voorkeuren.

Meer informatie over cookie-instellingen in Chrome
Meer informatie over cookie-instellingen in Firefox
Meer informatie over cookie-instellingen in Internet Explorer
Meer informatie over cookie-instellingen in Safari
Meer informatie over cookie-instellingen in Opera

Je hebt overigens altijd de mogelijkheid om reeds geplaatste cookies van de harde schijf van jouw computer, tablet of telefoon te verwijderen. Let op: wanneer je cookies weigert en/of verwijdert, kun je niet altijd van alle mogelijkheden van een site gebruikmaken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer, tablet en telefoon én de browsers waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruikmaakt van meerdere computers/ devices en/of browsers dien je de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen.

Google Analytics

Indicia maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze site. Dit betekent dat Google optreedt als bewerker bij de verwerking van persoonsgegevens door Indicia. Wij hebben daarom een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.
Informatie die met Google Analytics wordt verzameld, is zo veel mogelijk geanonimiseerd. Indicia krijgt bijvoorbeeld geen inzage in welke individuele bezoekers welke bezoeken aan onze website afleggen. Google zal nooit jouw volledige IP-adres verwerken en altijd het laatste octet van jouw IPadres maskeren.

Beveiliging

Indicia doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens Indicia diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Indicia met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

We garanderen dat de gegevens niet worden gebruikt voor andere doelen dan waarvoor je ze met Indicia hebt gedeeld.

Jouw rechten

Je hebt recht op inzage, wijziging of verwijdering van de over jou geregistreerde persoonsgegevens. Je kunt daartoe contact opnemen met Indicia via onderstaand contactadres. Indien je van mening bent dat Indicia met betrekking tot jouw persoonsgegevens in strijd met de wet- en regelgeving handelt, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen

Indicia kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar privacy statement. Het meest actuele privacy statement is te allen tijde in te zien op de website van Indicia. Deze versie is opgesteld in April 2018.

Vragen, opmerkingen of klachten

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door Indicia dan kun je schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via:

Indicia Spoorlaan 348, 5038 CC, Tilburg
Postbus 169, 5000 AD, Tilburg
+31 (0)13 581 06 66
info@indicia.nl